spacer
Punto Limpo

Os puntos limpos son instalacións cun equipamento axeitado para a recepción, separación selectiva e almacenamento temporal de residuos de orixe doméstica de especiais características.

O obxectivo fundamental destas instalacións consiste en poñer a disposición dos cidadáns un espazo para a achega voluntaria de residuos que non poden ser xestionados polos servizos convencionais da recollida de lixo, polo seu tamaño (residuos voluminosos) ou a súa composición (residuos perigosos).

No punto limpo sepáranse os distintos residuos segundo a súa tipoloxía, facilitando o seu tratamento e valorización posterior. Así, evítase que o seu destino final sexan os vertedoiros, a rede de sumidoiros pública ou calquera outro punto de vertido incontrolado, favorecendo a protección e mellora do medio ambiente.

Residuos aceptados no punto limpo

Residuos non perigosos

 • Plásticos domiciliarios ou asimilables, excluidos os envases
 • Plásticos agrícolas
 • Envases lixeiros (bolsa amarela)
 • Poliestireno expandido (Porexpán)
 • Papel e cartón
 • Envases de vidro
 • Madeiras de residuos domiciliarios
 • Restos metálicos do fogar
 • Entullos de obras menores
 • Pneumáticos fóra de uso
 • Voluminosos (sofás)
 • Voluminosos (outros mobles)
 • Restos de poda, segas e vexetais

Residuos perigosos

 • Aceites vexetais e graxas comestibles
 • Aceites minerais (motor) e outros aceites e graxas non comestibles
 • Filtros de aceite
 • Disolventes, pinturas, vernices
 • Envases de Residuos Perigosos
 • Aerosois e envases metálicos con matriz porosa sólida perigosa
 • Baterías automóbiles
 • Pilas e outros acumuladores
 • Radiografías
 • Tóner e cartuchos de impresoras

RAEE,s

 • Electrodomésticos con CFC
 • Electrodomésticos sen CFC
 • Equipos de informática e telecomunicacións (monitores, TV)
 • Pequenos electrodomésticos, ferramentas, xoguetes electrónicos
 • Fluorescentes

O tempo que un residuo pode permanecer almacenado nun punto limpo non poderá exceder os seis meses, tratándose de residuos perigosos, ou os dous anos no caso dos residuos destinados á valorización.

Residuos non aceptados no punto limpo

Non poden depositarse nun punto limpo os seguintes tipos de residuos:

 • Materia orgánica. Usualmente a súa recollida selectiva faise a través dos contedores urbanos instalados nas rúas.
 • Residuos mesturados. Non se aceptarán no punto limpo aqueles residuos que veñan mesturados, xa que nestas instalacións os residuos son clasificados por categorías.
 • Residuos industriais. As grandes e medianas empresas teñen que establecer un sistema propio de xestión para os residuos que producen.
 • Residuos radiactivos.
 • Materiais explosivos.
 • Residuos sanitarios.

Máis Información

Punto Limpo

 • Xestor: GRUPO SOL CERCEDA
 • O Balado S/N
 • 981693072
 • De Luns a Venres 16 a 20 horas, Sábado de 10 a 14 horas