Delegación de atribucións na Xunta de Goberno Local:
(Decreto de Alcaldía do día 07/07/15, BOP núm. 152, do día 12/08/15) 

  • O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, dispoñendo gastos dentro dos límites da súa competencia.
  • Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o persoal aprobados polo Pleno. 
  • As aprobacións dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.
  • As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os seis millóns de euros, incluídas as de carácter plurianual, cando a súa duración non sexa superior dos catro anos , sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere a porcentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía indicada.
  • A adxudicación de concesións sobre os bens destas e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns de euros, así como a alienación do patrimonio, cando o seu valor non supere a porcentaxe nin a contía indicadas.
  • A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.
  • O outorgamento das licenzas, salvo que as leis sectoriais as atribúan expresamente ao Pleno. As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado ou das comunidades autónomas asignen ao municipio e non atribúan a outros órganos municipais.