DELEGADAS POLO ALCALDE-PRESIDENTE (ART. 23.4 Lei 7/1985, de 2 de abril)

Decreto 19/06/2023. BOP Nº 119, DE DATA 23/06/2023.

 • Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de persoal aprobados polo Pleno.

 • As aprobacións dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

 • A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para o seu contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.

 • O outorgamento das licenzas, salvo que as leis sectoriais as atribúan expresamente ao Pleno.

 • As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado ou das comunidades autónomas asignen ao municipio e non atribúan a outros órganos municipais, coas excepcións seguintes:

  • Protección da legalidade urbanística.

  • Declaración de ruína.

  • Convenios urbanísticos.

  • Ordes de execución.

  • Procedementos de control posterior de actividades e establecementos.

  • Procedementos de declaración de ineficacia de comunicacións previas.

  • Procedementos sancionadores.


DELEGADAS POLO PLENO DO CONCELLO (ART. 22.4 Lei 7/1985, de 2 de abril)

ACORDO PLENO DO CONCELLO DE DATA 30/06/2023. BOP Nº 128. DE DATA 06/07/2023

 1. O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da corporación en materias de competencia plenaria.

 2. A declaración de lesividade dos actos do Concello.

 3. A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.

 4. As competencias como órgano de contratación respecto dos contratos mencionados no apartado 1 da Disposición adicional segunda (Competencias en materia de contratación nas Entidades Locais) da Lei 9/2017, do 8 de novembro (LCSP) que celebre o Concello, cando polo seu valor estimado, contía, ou duración non correspondan ao Alcalde-Presidente, conforme ao devandito apartado:  
  Os contratos de obras, de subministración, de servizos, os contratos de concesión de obras, os contratos de concesión de servizos e os contratos administrativos especiais, cando o seu valor estimado supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento, e en calquera caso, a contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración sexa superior a catro anos, eventuais prórrogas incluídas sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades supere a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, ou a contía sinalada.

 5. As competencias como órgano de contratación respecto dos contratos, adxudicacións e adquisicións, así como a enaxenación do patrimonio mencionados no apartado 9 da Disposición adicional segunda (Competencias en materia de contratación nas Entidades Locais) da Lei 9/2017, do 8 de novembro (LCSP) que celebre o Concello, cando polo orzamento base de licitación, o importe ou valor correspondan ao Alcalde-Presidente, conforme ao devandito apartado:  
  Os contratos privados, así como a adxudicación de concesións sobre os bens da entidade local e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o orzamento base de licitación, nos termos definidos no artigo 100.1 LCSP, supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento e o importe de tres millóns de euros, así como o alleamento do patrimonio, cando o seu valor supere a porcentaxe e a contía indicados.

 6. Aqueloutras que deban corresponder ao Pleno por non esixir a súa aprobación unha maioría especial.

 7. As demais que expresamente lle confiran as leis.