COMPOSICIÓN

 • Presidencia:
  • D. José Luis Martínez Sanjurjo, Alcalde-Presidente.
 • Vogais:
  • Dª. Belén Hevia Ramos, Xefa do Servizo de Ordenación da Subdirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en representación da administración autonómica.
  • D. José Manuel Rodríguez Méndez, Concelleiro delegado de Comercio.
  • Dª. Ana Hervés Álvarez, Presidenta da Asociación de comerciantes de Ordes (ACORDES), en representación da asociación local de persoas comerciantes.
  • Dª. Mª. José Barreiro Cores, Presidenta da Asociación de amas de casa de Ordes, en representación da asociación local de persoas consumidoras.

FUNCIÓNS

Órgano colexiado de participación, coordinación, cooperación e colaboración entre a Administración local e os axentes representativos do sector comercial.