spacer
Alcaldía

Benvidos/as ao Concello de Ordes

Aos/ás que se achegan por vez primeira ao espazo web do Concello de Ordes, e tamén aos/ás que nos visitan con frecuencia, quero ofrecer a nosa cordial benvida aproveitando esta fiestra virtual.

Tal e como me comprometín logo de tomar posesión como alcalde de Ordes o pasado 3 de xullo, cantos formamos parte do Goberno local aspiramos a construír un Ordes mellor e con máis oportunidades para todos e todas, a partir dunha xestión transparente, desde o respecto á lei e tomando como base a igualdade de oportunidades.

Nese espírito, reitero o ofrecemento de man tendida a toda a veciñanza de Ordes. E do mesmo xeito que as portas do meu despacho están e estarán permanentemente abertas a quen teña un problema ou unha suxestión, estou tamén á disposición da cidadanía a través das redes sociais e do correo electrónico ao que se pode acceder a través desta páxina.

Facer de Ordes un Concello máis próspero é unha tarefa ardua, pero posible, que require deixar de lado as pequenas diferenzas e na que todas as achegas son ben recibidas.

Sede tod@s benvid@s á web do Concello de Ordes.

José Luis Martínez Sanjurjo
Alcalde de Ordes

Alcaldía

D. José Luis Martínez Sanjurjo. Alcalde de Ordes

Competencias

As establecidas no art. 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril (LRBL ), que non foran delegadas na Xunta de Goberno Local, mediante decreto de alcaldía , do día 26 de xuño de 2019 (BOP NÚMERO 123 | MARTES, 2 DE XULLO DE 2019):

 • Dirixir o goberno e a administración municipal.
 • Representar o concello.
 • Convocar e presidir as sesións plenarias, salvo nos supostos previstos na presente Lei e na lexislación electoral xeral, da Xunta de Goberno Local e de calquera outros órganos municipais cando así se estableza en disposición legal ou regulamentaria e decidir os empates con voto de calidade.
 • Dirixir, supervisar e impulsar os servizos e obras municipais.
 • Ditar os bandos.
 • Concertar as operacións de crédito, excluíndo as contempladas no artigo 158.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, sempre que aquelas estean previstas no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio económico non supere o 10 por cento dos seus recursos ordinarios, excluíndo as de tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento non supere o 15 por cento dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior; ordenar os pagos e render contas de conformidade co disposto na Lei reguladora das facendas locais.
 • Aprobar as bases das probas para a selección do persoal e para os concursos de provisión de posto de emprego e distribuír as retribucións complementarias que non sexan fixas e periódicas.
 • Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal e acordar o seu nomeamento e sancións, incluída a separación do servizo dos funcionarios da Corporación e o despedimento do persoal laboral, dando conta ao pleno, nestes dous últimos casos, na primeira sesión que teña lugar. Esta atribución realízase sen prexuízo do disposto nos artigos 99.1 e 3 desta Lei.
 • Exercer a xefatura da Policía Municipal.
 • O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa do Concello en asuntos da súa competencia, incluso cando as delegara noutro órgano e, en caso de urxencia, en materias da competencia do Pleno, dando conta a este na primeira sesión que teña lugar para a súa ratificación.
 • A iniciativa para propoñer ao Pleno a declaración de lesividade en materias da competencia da alcaldía.
 • Adoptar persoalmente e baixo a súa responsabilidade, en caso de catástrofe ou desgrazas públicas ou risco grave, as medidas necesarias e adecuadas dando conta inmediata ao Pleno.
 • Sancionar as faltas de desobediencia á súa autoridade ou por infracción das ordenanzas municipais, excepto nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros órganos.
 • Ordenar a publicación, execución e cumprimento dos acordos do Concello.
 • As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do Estado ou das comunidades autónomas asignen ao municipio e non atribuídas a outros órganos municipais.

Máis Información

José Luis Martínez Sanjurjo