REXISTRO DE ACTIVIDADES

De conformidade co establecido no art. 31.2 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, faise público o INVENTARIO DAS ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS que realiza o Concello de Ordes.

 

INFORMACIÓN AOS ADMINISTRADOS

Información aos administrados sobre o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, dereito á limitación do tratamento, así como á portabilidade e oposición.

Exerce os teus dereitos

A normativa de protección de datos permite que poidas exercer #ante o responsable do tratamento os teus dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“dereito ao esquecemento”), limitación do tratamento, portabilidad e de non ser obxecto de decisións individualizadas.

Estes dereitos caracterízanse polo seguinte:

 • O seu exercicio é gratuíto
 • Se as solicitudes son manifestamente infundadas ou excesivas (p. ex., carácter repetitivo) o responsable poderá:
  • Cobrar un canon proporcional aos custos administrativos soportados
  • Negarse a actuar
 • As solicitudes deben responderse no prazo dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e número de solicitudes, pódese prorrogar o prazo outros dous meses máis
 • O responsable está obrigado a informarche sobre os medios para exercitar estes dereitos. Estes medios deben ser accesibles e non se pode denegar este dereito polo só motivo de que optes por outro medio
 • Se a solicitude preséntase por medios electrónicos, a información facilitarase por estes medios cando sexa posible, salvo que o interesado solicite que sexa doutro xeito
 • Se o responsable non dá curso á solicitude, informará e como moi tarde nun mes, das razóns da súa non actuación e a posibilidade de reclamar #ante unha Autoridade de Control
 • Podes exercer os dereitos directamente ou por medio do teu representante legal ou voluntario
 • Cabe a posibilidade de que o encargado sexa quen atenda a túa solicitude por conta do responsable se ambos o estableceron no contrato ou acto xurídico que lles vincule

Dereito de acceso

O dereito de acceso é o teu dereito para dirixirche ao responsable do tratamento para coñecer se está a tratar ou non os teus datos de carácter persoal e, no caso de que se estea realizando devandito tratamento, obter a seguinte información:

 • Unha copia dos teus datos persoais que son obxecto do tratamento
 • Os fins do tratamento
 • As categorías de datos persoais que se traten
 • Os destinatarios ou as categorías de destinatarios aos que se comunicaron ou serán comunicados os datos persoais, en particular, os destinatarios en países terceiros ou organizacións internacionais
 • O prazo previsto de conservación dos datos persoais, ou se non é posible, os criterios utilizados para determinar este prazo
 • A existencia do dereito do interesado a solicitar ao responsable: a rectificación ou supresión dos seus datos persoais, a limitación do tratamento dos seus datos persoais ou opoñerse a ese tratamento
 • O dereito para presentar unha reclamación perante unha Autoridade de Control
 • Cando os datos persoais non se obtiveron directamente de ti, calquera información dispoñible sobre a súa orixe
 • A existencia de decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfís, e polo menos en tales casos, información significativa sobre a lóxica aplicada, a importancia e as consecuencias previstas dese tratamento para o interesado
 • Cando se transfiran datos persoais a un terceiro país ou a unha organización internacional, tes dereito a ser informado das garantías adecuadas nas que se realizan as transferencias

Descargue aquí o formulario para exercer a súa dereita fronte ao responsable do tratamento de datos de carácter persoal.

Dereito de rectificación

O exercicio deste dereito supón que poderás obter a rectificación dos teus datos persoais que sexan inexactos sen dilación indebida do responsable do tratamento.

Tendo en conta os fins do tratamento, tes dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.

Na túa solicitude deberás indicar a que datos refíresche e a corrección que hai que realizar. Ademais, cando sexa necesario, deberás acompañar a túa solicitude da documentación que xustifique a inexactitude ou o carácter incompleto dos teus datos.

Descargue aquí o formulario para exercer a súa dereita fronte ao responsable do tratamento de datos de carácter persoal.

Dereito de oposición

Este dereito, como o seu nome indica, supón que che podes opoñer a que o responsable realice un tratamento dos datos persoais nos seguintes supostos:

Cando sexan obxecto de tratamento baseado nunha misión de interese público ou no interese lexítimo, incluído a elaboración de perfís:

 • O responsable deixará de tratar os datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezan sobre os intereses, dereitos e liberdades do interesado, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións

Cando o tratamento teña como finalidade a mercadotecnia directa, incluída tamén a elaboración de perfís anteriormente citada:

 • Exercitado este dereito para esta finalidade, os datos persoais deixarán de ser tratados para os devanditos fins

Descargue aquí o formulario para exercer a súa dereita fronte ao responsable do tratamento de datos de carácter persoal.

Dereito de supresión ("ao esquecemento")

Poderás exercitar este dereito perante o responsable solicitando a supresión dos seus datos de carácter persoal cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

 • Se os teus datos persoais xa non son necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito
 • Se o tratamento dos teus datos persoais baseouse no consentimento que prestaches ao responsable, e retiras o mesmo, sempre que o citado tratamento non se base noutra causa que o lexitime
 • Se che opuxeches ao tratamento dos teus datos persoais ao exercitar o dereito de oposición nas seguintes circunstancias
  • O tratamento do responsable fundamentábase no interese lexítimo ou no cumprimento dunha misión de interese público, e non prevaleceron outros motivos para lexitimar o tratamento dos teus datos
  • A que os teus datos persoais sexan obxecto de mercadotecnia directa, incluíndo a elaboración perfiles relacionada coa citada mercadotecnia
 • Se os teus datos persoais foron tratados ilicitamente
 • Se os teus datos persoais deben suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento
 • Se os datos persoais obtivéronse en relación coa oferta de servizos da sociedade da información mencionados no artigo 8, apartado 1 (condicións aplicables ao tratamento de datos dos menores en relación cos servizos da sociedade da información).

Ademais, o RGPD ao regular este dereito conéctao de certa forma co denominado “dereito ao esquecemento”, de maneira que este dereito de supresión amplíese de tal forma que o responsable do tratamento que fixese públicos datos persoais estea obrigado a indicar aos responsables do tratamento que estean a tratar tales datos persoais que supriman todo ligazón a eles, ou as copias ou réplicas de tales datos.

Con todo, este dereito non é ilimitado, de tal forma que pode ser factible non proceder á supresión cando o tratamento sexa necesario para o exercicio da liberdade de expresión e información, para o cumprimento dunha obrigación legal, para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable, por razóns de interese público, no ámbito da saúde pública, con fins de arquivo de interese público, fins de investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Descargue aquí o formulario para exercer a súa dereita fronte ao responsable do tratamento de datos de carácter persoal.

Dereito á limitación do tratamento

Este novo dereito consiste en que obteñas a limitación do tratamento dos teus datos que realiza o responsable, aínda que o seu exercicio presenta dúas vertentes:

Podes solicitar a suspensión do tratamento dos teus datos:

 • Cando impugnes a exactitude dos teus datos persoais, durante un prazo que permita ao responsable a súa verificación
 • Cando che opuxeras ao tratamento dos teus datos persoais que o responsable realiza en base ao interese lexítimo ou misión de interese público, mentres aquel verifica se estes motivos prevalecen sobre os teus

Solicitar ao responsable a conservación os teus datos:

 • Cando o tratamento sexa ilícito e opúxechesche á supresión dos teus datos e no seu lugar solicitas a limitación do seu uso
 • Cando o responsable xa non necesite os datos persoais para os fins do tratamento, pero o interesado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións

Descargue aquí o formulario para exercer a súa dereita fronte ao responsable do tratamento de datos de carácter persoal.

Dereito á portabilidad

A finalidade deste novo dereito é reforzar aínda máis o control dos teus datos persoais, de forma que cando o tratamento efectúese por medios automatizados, recibas os teus datos persoais nun formato estruturado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, e poidas transmitilos a outro responsable do tratamento, sempre que o tratamento lexitímese en base ao consentimento ou no marco da execución dun contrato.

Con todo, este dereito, pola súa propia natureza, non se pode aplicar cando o tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable.

Descargue aquí o formulario para exercer a súa dereita fronte ao responsable do tratamento de datos de carácter persoal.

Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas

Este dereito pretende garantir que non sexas obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento dos teus datos, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos sobre ti ou che afecte significativamente de forma similar.

Sobre esta elaboración de perfís, trátase de calquera forma de tratamento dos teus datos persoais que avalíe aspectos persoais, en particular analizar ou predicir aspectos relacionados co teu rendemento no traballo, situación económica, saúde, as preferencias ou intereses persoais, fiabilidade ou o comportamento.

Con todo, este dereito non será aplicable cando:

 • Sexa necesario para a celebración ou execución dun contrato entre ti e o responsable
 • O tratamento dos teus datos fundaméntese no teu consentimento prestado previamente

Con todo, nestes dous primeiros supostos, o responsable debe garantir o teu dereito para obter a intervención humana, expresar o teu punto de vista e impugnar a decisión.

 • Estea autorizado polo Dereito da Unión ou dos Estados membros e establézanse medidas adecuadas para salvagardar os dereitos e liberdades e intereses lexítimos do interesado.

Á súa vez, estas excepcións non se aplicarán sobre as categorías especiais de datos (art.9.1), salvo que se aplique o artigo 9.2.letra a) ou g) e tomáronse as medidas adecuadas citadas no parágrafo anterior.

Descargue aquí o formulario para exercer a súa dereita fronte ao responsable do tratamento de datos de carácter persoal.

Dereito de información

Cando se solicitan os teus datos de carácter persoal, o responsable do tratamento debe cumprir co dereito de información. Para dar cumprimento a este dereito, a AEPD recomenda que esta información facilíteseche por capas ou niveis de maneira que:

Facilíteseche unha información básica nun primeiro nivel, de forma resumida, no mesmo momento e no mesmo medio en que se recollan os teus datos persoais.

E por outra banda, que se che remita o resto das información, nun medio máis adecuado para a súa presentación, compresión e, se se desexa, arquivo.

A información para facilitar por capas ou niveis sería a seguinte:

1.ª Capa: Información básica (resumida)

 • A identidade do responsable do tratamento
 • Unha descrición sinxela dos fins do tratamento, incluíndo a elaboración de perfís se existise
 • A base xurídica do tratamento
 • Previsión ou non de cesións. Previsión ou non de transferencias a terceiros países
 • Referencia ao exercicio de dereitos

2.ªCapa: Información adicional (detallada)

 • Datos de contacto do responsable. Identidade e datos do representante (se existise). Datos de contacto do delegado de protección de datos (se existise).
 • Descrición ampliada dos fins do tratamento. Prazos ou criterios de conservación dos datos. Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada.
 • Detalle da base xurídica do tratamento, nos casos de obrigación legal, interese público ou interese lexítimo. Obrigación ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo.
 • Destinatarios ou categorías de destinatarios. Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicables.
 • Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento. Dereito a retirar o consentimento prestado. Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control.

Datos non obtidos directamente de ti

No suposto en que os teus datos persoais non fosen obtidos directamente de ti, facilitaráseche, ademais da información indicada anteriormente:

Na información básica (1ª capa, resumida):

 • a fonte (procedencia) dos datos

E na información adicional (2ª capa, detallada):

 • a información detallada da orixe dos datos, mesmo se proceden de fontes de acceso público
 • a categoría de datos que se traten

Esta información facilitaráseche dentro dun prazo razoable, como moi tarde nun mes, salvo que:

 • Se os datos persoais han de utilizarse para unha comunicación co afectado, como moi tarde no momento da primeira comunicación a devandito afectado
 • Se está previsto comunicalos a outro interesado, como moi tarde no momento en que os datos persoais sexan comunicados por primeira vez

Dereitos Schengen

O Sistema de Información de Schengen (SIS) é un sistema de información a gran escala que facilita a cooperación entre as autoridades nacionais de control de fronteiras, aduanas e policía no denominado Area Schengen.

Como complemento ao sistema de información SIS atópase o sistema de información de visados (VIS) que permite ás autoridades competentes a implementación da política común de visas sobre os visados de curta duración (ata 90 días).

A normativa que regula o sistema VIS recoñece o dereito dos cidadáns afectados ao exercicio dos dereitos de acceso, rectificación e supresión, así como determinadas limitacións aos mesmos.