Os cidadáns, organizacións e asociacións que o consideren convinte poden facer chegar as súas observacións sobre as iniciativas sometidas a consulta pública a través da sede electrónica do Concello de Ordes: SEDE.ORDES.GAL.

  1. APROBACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL DAS INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, AUGA E HIDROCARBUROS.