TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA DOCUMENTACIÓN DECLARACIÓN DE UTILIDADE PÚBLICA (DUP) PARQUE EÓLICO SOLPOR

Acordo do 4 de xaneiro de 2024 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Industria e Innovación de A Coruña, polo que se somete a información pública (por prazo de trinta días que se contarán a partir do seguinte ao de publicación do Acordo no DOG ou no xornal de maior circulación nos concellos afectados) a solicitude de declaración de utilidade pública (DUP), en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto de parque eólico Solpor, nos concellos de Mesía e Ordes (A Coruña) (exp.IN408A 2018/26), incluíndo a relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA).


Nº Expte.: IN408A 2018/26 
Denominación do proxecto: Parque Eólico Solpor  (DUP)
Solicitante/Promotor: Green Capital Power S.L. 
Situación: Concello de Mesía e Ordes (A Coruña)


Documentación para información pública

1.    Acordo de información pública do 4 de xaneiro de 2024

http://descargas.xunta.es/68c12f70-c4b0-46ff-9cd5-a7820c1212701704357245427

2.    Documentación Técnica da DUP:

•    Plano xeral e planos individuais dos predios afectados polo proxecto. 

http://descargas.xunta.es/e6886ea6-b66e-4934-a4ef-fd565689c9581703770959853

•    Memoria xustificativa da Declaración de Utilidade Pública e Urxente Ocupación, decembro 2023 (asdo. 05/12/2023). 

http://descargas.xunta.es/fa5a2017-5971-4555-af30-c804849b26ea1703770933826


Esta documentación tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Industria e Innovación a través do seguinte enlace: 

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion