spacer
TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA DOCUMENTACIÓN TECNICA PROXECTO PARQUE EÓLICO MONTE SAN BARTOLOMEU
  • Nº Expte.: IN408A 2019/081

  • Denominación do proxecto: parque eólico Monte San Bartolomeu

  • Solicitante/Promotor: Enel Green Powwer, S.L

  • Situación: Concellos de Ordes, Abegondo, Carral, Cerceda e Mesía (A Coruña)

No taboleiro de anuncios deste Concello, durante o prazo de trinta (30) días, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación no DOG nº 4, de data 05/01/2023, do ACORDO do 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte San Bartolomeu, nos concellos de Abegondo, Ordes, Mesía, Carral e Cerceda (expediente IN408A 2019/081).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioV0653-281222-0002_gl.html

Esta documentación tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Industria e Innovación a través do seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion