spacer
PROXECTO LAT 220 KV EVACUACIÓN DO PARQUE EÓLICO COTO LOUREIRO E SE MONTE INXEIRO AMPLIACIÓN 220 KV

TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA DOCUMENTACIÓN TECNICA PROXECTO LAT 220 KV EVACUACIÓN DO PARQUE EÓLICO COTO LOUREIRO E SE MONTE INXEIRO AMPLIACIÓN 220 KV

ACORDO do 5 de abril de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV, nos concellos da Laracha, Cerceda e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2021/36).

Nº Expte.: IN408A 2021/36
Denominación do proxecto: LAT 220 kV Evacuación parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV
Solicitante/Promotor: Adelanta Corporación, S.A
Situación: Concellos de A Laracha, Cerceda e Ordes (A Coruña)

 1.  Acordo de información pública do 5 de abril de 2022
  http://descargas.xunta.es/7ce8aad2-1c0e-4ce9-85fa-5c72e4f1f88c1649158181678
 2. Documentación Técnica do Proxecto:
  1. Proxecto Técnico (febreiro 2022-vsdo.15-03-22)
  2. Plano Xeral do proxecto do Parque Eólico
  3. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) (abril 2021-asdo.16-03-2022) máis Estudo de Impactos Sinérxicos (xuño 2021-asdo.16/03/2022)
  4. Proxecto de Interese Autonómico (PIA) (febreiro 2022-vsdo.15-03-22):

Esta documentación tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

•    https://ceei.xunta.gal/transparencia/instalacions-xeracion/coto-loureiro-monte-inxeiro