spacer
TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA DOCUMENTACIÓN TECNICA PROXECTO PARQUE EÓLICO AS ENCROBAS

Nº Expte.: IN408A 2020/93

Denominación do proxecto: Parque Eólico AS ENCROBAS

Solicitante/Promotor: Naturgy Renovables, SLU

Situación: Concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña)

No taboleiro de anuncios deste Concello, durante o prazo de trinta (30) días, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación do Acordo de 30 de xullo de 2021 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do Parque eólico As Encrobas, nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña), (exp.IN408A 2020/93).

Esta documentación poderá consultarse no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

Acordo do 30 de xullo de 2021:

Documentación Técnica do Proxecto:

Proxecto Execución (maio 2020-vsdo. 02/06/2020).

Plano Xeral do Parque Eólico.