spacer
TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA DOCUMENTACIÓN TECNICA PROXECTO PARQUE EÓLICO MEIRAMA

Nº Expte.: IN408A 2018/27.

Denominación do proxecto: Parque Eólico MEIRAMA.

Solicitante/Promotor: Naturgy Renovables, SLU.

Situación: Concello de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña).

No taboleiro de anuncios deste Concello, durante o prazo de trinta (30) días, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación do Acordo de 15 de xullo de 2021 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do proxecto do Parque eólico Meirama, nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña), (exp.IN408A 2018/27) (no DOG ou no xornal).

Esta documentación poderá consultarse no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

Acordo do 15 de xullo de 2021.

Documentación Técnica do Proxecto: