spacer
AUDIO PLENO ORDINARIO XULLO 2020

Audio do pleno

  • Día: xoves, 30 de xullo de 2020.
  • Hora: 19:30.
  • Lugar: Salón de Actos, Casa da Cultura, Ordes.

ORDE DO DÍA:

  1. APROBACIÓN ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
  2. INFORMES DA ALCALDÍA.
  3. APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO, EXERCICIOS 2020-2021 (ART. 23.4 Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril).
  4. ACEPTACIÓN DA RENUNCIA AO CARGO DE CONCELLEIRA DE PAULA CASTENDA BLANCO.
  5. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA.
  6. MOCIÓNS.
  7. ROGOS E PREGUNTAS.