Informamos aos usuarios e usuarias que o correo web só está previsto para información de carácter xeral, non para trámites que dan lugar ao inicio dun procedemento administrativo, solicitudes que deben ser presentadas por Sede Electrónica ou Rexistro Xeral do Concello de Ordes.

*

* Campo obligatorio

Datos de contacto