spacer
BANDO SOBRE PLANTACION EN CUNETAS E SOBRE ACCESOS A FINCAS

JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ SANJURJO, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ORDES (A CORUÑA) 
FAGO SABER 
Que polo Concello vai a iniciarse por medio da Policía Local unha campaña de vixilancia do cumprimento do establecido no Anexo II da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, en canto as distancias que deben gardar as repoboacións forestais con respecto ás vías de titularidade municipal. 
As distancias mínimas que deben respectar as repoboacións forestais, en función da especie de que se trate, son as seguintes: 

VER