spacer
TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA DOCUMENTACIÓN TECNICA PROXECTO PARQUE EÓLICO SOLPOR

Nº Expte.: IN408A 2018/26

Denominación do proxecto: Parque eólico SOLPOR

Solicitante/Promotor: Green Capital Power, S.L.

Situación: Concellos de: Mesía e Ordes (A Coruña)

No taboleiro de anuncios deste Concello, durante o prazo de trinta (30) días, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación no DOG nº 242, de data 20/12/2021, do Acordo do 10 de decembro de 2021 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Solpor, nos concellos de Mesía e Ordes (A Coruña), (exp. IN408A 2018/26). 

http://descargas.xunta.es/59e7a197-97e1-4a05-b39f-8e29caf5d25f1639381883110

Documentación Técnica do Proxecto: 

Esta documentación tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/solpor