spacer
CONCESIÓN DE BOLSAS A DEPORTISTAS. RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS, ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

Os/as interesados, nun prazo de 10 días hábiles, deberán enmendar a falta ou acompañar os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixesen, teráselles por desistidos da súa solicitude.